تیر اندازی با کمان 

هدف:
در هدفهای بکار شده درون فضای ورزشکاران ۳۶ تیر را بـه سمت هدف پرتاب مـی کنند کـه فاصله کمانددار که تا هدف متفاوت بوده و شامل موارد زیر مـی شود:
فاصله بانوان کماندار که تا هدف : شبکه تلگرام تیروکمان ۷۰، شبکه تلگرام تیروکمان ۶۰، ۵۰، و ۳۰ متر  و  فاصله آقایـان  کماندار که تا هدف: ۹۰، ۷۰، ۵۰، و ۳۰ متر.

اندازه هدف به منظور آقایـان و خانمـها درون فاصله ۷۰ متری برابر با ۱۲۲ سانتیمتر مـی باشد. شبکه تلگرام تیروکمان قطر دایره هدف درون دو اندازه ۱۲۲ و ۸۰ سانتیمتر مـی باشد. شبکه تلگرام تیروکمان کـه اندازه ۱۲۲ سانتیمتر به منظور فاصله های ۹۰،۷۰،۶۰ متر استفاده مـی شود، و اندازه قطر ۸۰ سانتیمتر به منظور فاصله های ۵۰ و ۳۰ متر بکار مـی رود.

صفحه هدف از پنج رنگ متفاوت تشکیل شده هست که هر رنگ بـه وسیله یک خط بـه دو قسمت تقسیم شده و صفحه دارای ۱۰ قسمت نـهایی مـی گردد. دایره مرکزی ۱۰ امتیـاز دارد و بترتیب امتیـازها بـه سمت بیرون دایره کم مـی شود که تا به امتیـاز ۱ برسد. دایره X مرکزی درون وسط صفحه ۱۰ امتیـاز دارد و جهت امتیـاز نـهایی مـی باشد.

گامـهای ده گانـه تیر اندازی با کمان

گام اول : ایستادن صحیح ( درون افرادی کـه دارای دو پای سالم و بدون معلولیت اندام و ستون فقرات هستند.) : هنگام تیراندازی همـیشـه خطی بر روی زمـین بـه موازات سطح سیبل کشیده مـیشود کـه خط آتش نام دارد . تیرانداز حتما طوری بایستد کـه خط آتش از بین دو پایش بگذرد ، یعنی موازی سطح سیبل نمـی ایستد بلکه عمود بر سطح سیبل قرار گرفته و صورتش را بطرف سیبل مـیگرداند ، انگشتان شست هر دو پا موازی هم قرار مـیگیرند. ایستادن صحیح مستلزم رفتن بـه یک وضعیت پیچیده نیست بلکه بسیـار ساده ، کافیست پاها را بـه اندازه عرض شانـه باز نموده و بدن عمود بر زمـین قرار گیرد درون حالیکه وزن بدن بر روی هر دو پا بـه یک اندازه تقسیم گردد. ستون فقرات مستقیم عمود برزمـین و سر و گردن درون امتداد آن بدون تنش و فشار درون وضعیتی کاملاٌ نرم و راحت.

گام دوم : نحوه قرار گرفتن انگشتان بر روی زه کمان : زه کمان با سه انگشت کشیده مـیشود ، نـه بیشتر و نـه کمتر. بدین شکل کـه انگشت اشاره درون بالای ته تیر و انگشت مـیانی و انگشتری درون زیر ته تیر ، زه را گرفته و در حالیکه پشت دست کاملاٌ صاف و در امتداد ساعد هست زه را با بند اول انگشت مـیانی کـه بلندترین انگشت هست و نرمـهً انگشتان اشاره و انگشتری کـه قدری کوتاه تر هستند مـیگیریم.

گام سوم: نحوه قرار گرفتن دست بر روی کمان: هرگز قبضه کمان را چنگ نمـیزنیم و آنرا محکم درون دست نمـیگیریم .محل قرار گرفتن قبضه کمان بر روی خطی هست که وسط مچ دست را بـه مـیان دو انگشت شست و اشاره وصل مـیکند کـه بعنوان خط فشار نامگذاری مـیشود کـه فشار کمان بر روی این خط حتما بطور مساوی پخش شود.

گام چهارم :نحوه قرار گرفتن بازو و شانـه ها هنگام تیراندازی : بازوئی کـه کمان را گرفته از ناحیـه مچ و مفصل آرنج حتما آنقدر بـه طرف داخل و پائین بچرخد کـه زه نکشیدهً کمان بـه ساعد وآرنج نچسبد . شانـه ها حتما عمود بر ستون فقرات و در امتداد هم و کاملاٌ شل و رها درون مفصل خود قرارداشته باشند ، نـه قوز کرده و نـه بالا کشیده باشند

گام پنجم :نحوه کشیدن زه : زه را درون امتداد بازو و خط افق آنقدر مـیکشید که تا انگشت اشاره شما درون محل لنگرگاه ، زیر استخوان فک (که قبلاٌ بـه کمک مربی آنرا یـافته اید) قرار گیرد طوریکه حتماٌ زه چانـه شما را درون منطقه مرجع لمس کند. (منطقه مرجع ، کل ناحیـه تماس زه با چانـه هست که از وسط چانـه که تا فاصله یک اینچی آن هست نـه بیشتر) . چون با استفاده از عضلات کتف حتما زه را کشید ، هنگام کشش زه استخوانـهای کتف واقع درون پشت شانـه ها بـه هم نزدیک مـیگردند.
تیرانداز حتما همواره عضلات غیر مرتبط با کارش کاملاٌ شل و رها باشند و به هنگام کشش زه راست ایستاده و بدنش بدون انقباض و تنش باشد و تا حد امکان شانـه هایش را پائین و در یک راستا نگه دارد.

گام ششم :نحوه قرار گرفتن زه کمان بر روی صورت : بهترین محل به منظور زه کمان بر روی صورت وسط چانـه وو بینی هست ولی با توجه بـه تنوع آناتومـی فک درون بین افراد ، زه را مـیتوان حداکثر یک اینچ از وسط چانـه فاصله داد بـه شکلی کـه کنار چانـه را لمس کند ولی وسط بینی را نیز حتما لمس نماید. درون حالیکه دندانـها بدون فشار روی هم قرار دارند انگشت اشاره زیر نسج سخت استخوان فک درون محل لنگر گاه قرار مـیگیرد.
توجه: هنگام تیراندازی از جویدن تنقلات و آدامس بشدت بپرهیزید.

گام هفتم : نحوه نگهداری کمان هنگام کشش زه : درون محل اتصال انگشتان بـه پشت دست ، چهار مفصل استخوانی تقریباٌ درون یک ردیف قرار دارند ، خط فرضی کـه این چهار مفصل را بـه هم وصل مـیکند ، با خط مرکزی کمان حتما زاویـه ای بین ۳۰ که تا ۴۵ درجه بسازد ، نـه کمتر و نـه بیشتر کـه هر یک مـیتواند موجب آسیب جدی بـه استخوانـهای مفصلی مچ و یـا مفصل انگشت شست گردد.هنگام کشش زه حتما تمام پنج انگشتی کـه کمان را گرفته اند کاملاٌ شل ورها باشند.
ممکن هست انگشت شست و اشاره بـه نرمـی یکدیگر را لمس کنند.هرگز شانـه ها را بالا ندهید.

گام هشتم : نشانـه گیری : نشانـه گیری توسط چشم غالب انجام مـیشود . شما مـیتوانید چشم دیگرتان را ببندید و یـا اگر راحت هستید آنرا نیز باز بگذارید. تکمـه یـا حلقه نشانـه یـاب (سایت) را بر روی هدف تنظیم کنید.

گام نـهم : رها نمودن تیر : حالا قرارنیست کاری انجام دهید فقط و فقط کافیست انگشتانی کـه زه را کشیده اند شل شوند و اجازه دهید زه از روی انگشتان شما سر بخورد ، درون حالیکه استخوانـهای کتف توسط عضلات کتف هنوز بطرف هم کشیده مـیشوند ، بنا بر این ، دستی کـه زه را مـیکشد ، بعد از رها شدن تیر، بـه طرف عقب پرتاب مـیشود و کمان بآرامـی درون دست شما بطرف پائین( کمانی کـه استابیلایزر دارد) و یـا بطرف بالا (کمان بدون استابیلایزر) مـیچرخد.

گام دهم : تعقیب تیر با نگاه که تا زمان اصابت بـه هدف : بعد از رها شدن تیر بدون اینکه هیچ حرکتی نمائید با چشمانتان تیر را که تا اصابت بـه هدف دنبال کنید و تصور کنید که تا لحظه اصابت تیر بـه هدف با چشم آنرا هدایت مـیکنید. سپس بآرامـی دستهایتان را بعد از یک نفس عمـیق پائین بیـاورید.
پس از تیراندازی وضعیت پاها را تغیر ندهید و پس از ۱۰ که تا ۲۰ ثانیـه استراحت و تمرکز به منظور تیر بعدی اقدام نمائید . 
[تیر اندازی با کمان - آسمونی شبکه تلگرام تیروکمان]

نویسنده و منبع |