در مطلب اخیر با عنوان “رکوردهای اول کشور ایران درون کتاب گینس و جهان” بـه برترین رکوردهای ایرانی ها درون جهان اشاره کردیم ، اختراعات اخیر در ایران اما این بار مـی خواهیم بـه گذشته برویم

بله ایرانیـان از دیرباز نیز بـه نبوغ و خلاقیت مشـهور بوده اند، درون این مطلب آسمونی بـه برخی از اختراع ها و ساخته های ایرانیـان اشاره مـی کنیم:

آیـا مـیدانید: اختراعات اخیر در ایران اولین مردمانی کـه سکه را درون جهان ضرب د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه عطر را به منظور خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه سیستم اگو یـا فاضلاب را جهت تخلیـه آب شـهری بـه بیرون از شـهر اختراع کرد ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه حیوانات خانگی را تربیت د و جهت بهره مندی از آنان استفاده د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه مس را کشف کرد ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه آتش را درون جهان کشف د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه ذوب فلزات را آغاز د ایرانیـان بودند درون شـهر سیلک درون اطراف کاشان.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه نخ را کشف د و موفق بـه ریسیدن آن شدندایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه اسب را بـه جهان هدیـه د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین ارتش سواره درون دنیـا توسط سام ایرانی اختراع شد با ۱۱۵ سرباز.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه حروف الفبا را ساختند درون ۷۰۰۰ سال پیش درون جنوب ایران ، ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه شیشـه را کشف د و از آن به منظور منازل استفاده د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه زغال سنگ را کشف د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه به کرویت زمـین پی بردند ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه مقیـاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه کشتی یـا زورق را ساختند بـه فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است.

و…

پاینده باد ایران و ایرانی

. اختراعات اخیر در ایران . اختراعات اخیر در ایران
[اولین های اختراعات و اکتشافات ایرانیـان درون دنیـا - آسمونی اختراعات اخیر در ایران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 02 Jul 2018 04:13:00 +0000